Personel Alımında Sözlü Sınav Uygulaması

Hukuka ve eşitliğe aykırıdır.

0%
*Bu yazı tahmini 2 dakika 13 saniye okuma süresine sahiptir.

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesi (b) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan ve bakanlığa vize edilmiş pozisyonlara sözlü sınav sonucu atanacakları kapsayan "Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları" 10.05.2019 tarihli Sağlık Bakanlığı oluru ile yürürlüğe konulmuştur.
 
Söz konusu düzenleme ile Sağlık Bakanlığı pozisyonlarında sözleşmeli personel olarak alınacaklar için yapılacak sözlü sınav, sınavı düzenleyecek komisyonlar, sözlü sınava başvuru şartları düzenlenmektedir.
 
Anılan esasların 8. maddesi 3. fıkrası ile getirilen “Bakanlık gerek görmesi halinde mesleki tecrübe, sertifika ve yaş başta olmak üzere özel şart belirleyebilir.” ve 9. maddesi 3. fıkrası ile getirilen “Sözlü sınavda adaylar; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti ile mesleki bilgileri yönüyle değerlendirilir.” düzenlemeleri başta olmak üzere getirilen diğer yeni düzenlemelerin hukuksuzluğa meydan verecek düzenlemeler olduğu düşünülmektedir. 
 

Eşitliğe aykırı olan ve idarenin takdir yetkisini aşmasına olanak veren söz konusu düzenlemeye dair derneğimizce dava açılması seçeneğini değerlendirmekteyiz.

İdarenin yukarıda anılan usul ve esasları bir an evvel yürürlükten çekmesini talep ediyoruz.

 
 

 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.